Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Stanice technické kontroly


 

Stanice technické kontroly

jsou specializovaná pracoviště, určená k provádění dozoru nad technickým stavem silničních motorových a jejich přípojných vozidel.

Prohlídka se provádí v budově STK na schváleném pracovišti.

Průjezdná výška vrat: 3 100mm.

    Technický stav ústrojí a výbavy vozidla se kontroluje podle kontrolních úkonů pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce. Seznam kontrolních úkonů a stupně hodnocení závad u jednotlivých kontrolních úkonů jsou stanoveny v příslušných legislativních předpisech.

K PROVEDENÍ TECHNICKÉ KONTROLY POŘEBUJETE:

1. Osvědčení o registraci vozidla část II - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)

2. Osvědčení o registraci vozidla část I - malý technický průkaz (případně doklad o zadržení ORV, originál - nikoliv kopie)

3. Vozidlo - příslušné k předloženým dokladům

4. Platný protokol o měření emisí

 

    Kontrolní nálepka technické způsobilosti vozidla se umísťuje na zadní tabulku registrační značky motorového vozidla a přípojného vozidla a slouží k označení vozidla, které úspěšně absolvovalo technickou prohlídku ve stanici technické kontroly.

Perforace kontrolních nálepek označuje měsíc a rok, kdy se má vozidlo podrobit následující technické prohlídce ve stanici technické kontroly.

Technická prohlídka končí dnem provedení - nikoliv do konce měsíce.
 

 


Před odjezdem z areálu STK si zákazník provede předvýjezdovou kontrolu vozidla,
zejména zajištění přední kapoty vozu!

 


Dokladování přítomnosti vozidla na lince STK

technik bude u vozidla provádět tyto fotografie:

1. Předoboční
2. Zadoboční, křížem od předoboční
3. VIN vozidla (1 až 3 fotografie v závislosti na vyfocení celého VIN čísla vozidla)
4. Pomocný VIN
5. Štítek výrobce
6. Stav počítadla ujeté vzdálenosti

 

a)      aplikace k dokumentaci vozidla je automatizovaný systém k dokumentaci vozidla, který prostřednictvím záznamového zařízení (stacionárních kamer, fotoaparátu, mobilního telefonu, tabletu apod.) pořizuje jednotlivé snímky, které přenáší do Informačního systému STK (dále jen „CIS STK“) a je schválený ministerstvem.

b)      předoboční pohled je snímek umožňující zobrazení stavu vozidla z pohledu ze předu tak, že je zachycen pohled na vozidlo z levoboku nebo pravoboku, jehož cílem je zadokumentování zejména přední části vozidla a boku vozidla jako celku, včetně tabulky s registrační značkou vozidla (je-li jí vozidlo opatřeno).

c)      zadoboční pohled je snímek umožňující zobrazení stavu vozidla z pohledu ze zadu tak, že je zachycen také pohled na vozidlo z levoboku nebo pravoboku, jehož cílem je zadokumentování zejména zadní části vozidla a opačného boku než u předobočního pohledu jako celku, včetně tabulky s registrační značkou vozidla (je-li jí vozidlo opatřeno).

d)     identifikační číslo vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla, u vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie (dále jen „VIN“ nebo „číslo podvozku“ nebo „identifikátor vozidla“) je alfanumerický kód přidělený vozidlu výrobcem, případě úřední číslo přidělené obecním úřadem obce s rozšířenou působností za účelem správné identifikace každého vozidla.

e)      výrobní štítek výrobce je povinný štítek výrobce, který je buď štítek nebo tabulka, připevněná na vozidlo výrobcem, na kterém jsou uvedeny základní technické údaje nezbytné k identifikaci vozidla.

f)       stav počítadla ujeté vzdálenosti je údaj v jednotkách „km“ popřípadě „mílích“, zobrazený počítadlem ujeté vzdálenosti, zaznamenaný na kontrolní lince nebo zkušební ploše v době technické prohlídky. V případě zvláštních motorových vozidel, která jsou vybavena pouze počítadlem motohodin, se jedná o údaj týkající se stavu motohodin.

g)      pomocný VIN je údaj, který je zpravidla umístěn na vozidlech kategorie M1 a N1 za čelním sklem v levém rohu vozidla z pohledu řidiče ve směru jízdy. U ostatních kategorií se nekontroluje.


Lhůty pravidelné technické prohlídky

    Provozovatel silničního vozidla je povinen (§ 39 zákona) na svůj náklad přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření emisí (motorové vozidlo) v zákonem stanovených lhůtách.

    Lhůty pro pravidelná technické prohlídky jsou uvedeny v § 40 zákona (silniční vozidla) a v § 79 zákona pro traktory a jejich přípojná vozidla (zvláštní vozidla)

                        4-2-2  – M1, N1, motocykl, O1 brzděné, O2 

                        1-1-1  – M2, M3, N2, N3, O3, O4

                        4-4-4  – T, C, OT-R

                        6-4-4  – O1 nebrzděné, motocykl do 50 km/h nebo do 50 cm3

                        1-1-1 zvláštní vozidlo
                                  - silniční vozidlo s právem přednosti jízdy,
                                  - vozidlo taxislužby,
                                  - vozidla půjčoven, mimo O1 nebrzděné,
                                  - speciální automobil (např. pohřební vůz, obytný, montážní, eskortní….)
 
Pravidelné technické prohlídce nepodléhá:
                                  - motocykl opatřený šlapadly (moped – moped)
                                  - S
                                  - SS
                                  - SN
                                  - Z do 1.1.2015 R 
 

Z hlediska lhůt stanovených v § 40 zákona, a to především odst. 1 písm. b) zákona není za druh vozidla „speciální automobil“ považováno „vozidlo zvláštního určení“. V případě „vozidla zvláštního určení“ bude stanovena lhůta dle parametrů vozidla tj. kategorie popř. hmotnosti či systému brzd.

K pojmu „speciální automobil“ dále uvádíme, že se tento pojem nevztahuje na přívěsy, použitý termín automobil předpokládá vlastní pohon, takže v případě vozidla označeného jako speciální přívěs či návěs bude opět termín stanoven dle parametrů vozidla tj. kategorie popř. hmotnosti či systému brzd.

 


Informace pro STK a ORP k postupu po 1.7.2015 u vozidel v tzv. "polopřevodu"

V souvislosti s ukončením přechodového období, týkajícího se vozidel, které jsou v tzv.
„polopřevodu“ Vám sdělujeme následující.

V případě, že po 1.7.2015 žadatel o technickou prohlídku (podle § 8 odst. 1 vyhlášky
č. 302/2001 Sb., v platném znění) přistaví vozidlo k technické prohlídce, které je v polopřevodu,
musí provozovatel stanice technické kontroly (dále jen „provozovatel STK“) nejprve zjistit, zda
u tohoto vozidla nezanikla technická způsobilost na základě ustanovení § 13 zákona č. 56/2001 Sb.,
v platném znění. Zjištění provede dotazem, zda oprávněná osoba (vlastník nebo provozovatel
vozidla) podala žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru vozidel ve smyslu čl. II bodu
4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění.

Tuto skutečnost musí žadatel o technickou prohlídku doložit např.:

 kopie přijetí žádosti příslušným správním orgánem s podacím razítkem,
 doklad o zahájení řízení (výzva k předložení protokolu o technické prohlídce),
 usnesení o přerušení řízení ve věci žádosti o zápis vlastníka do registru vozidel.
Následně provozovatel STK provede technickou prohlídku a uvede do poznámky v protokole
o technické prohlídce zápis:
„žadatel doložil podklady prokazující zahájení řízení ve věci žádosti doregistrace vozidla
podle čl. II bodu 4 písm. b)zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění.“.

V opačném případě odmítne u vozidla provést technickou prohlídku, neboť vozidlo ve smyslu čl. II bodu 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění, zaniklo.


Postup při provádění evidenční kontroly a technické prohlídky před registrací vozidla

 

Při provádění evidenční kontroly nebo technické prohlídky před registrací vozidla žadatel vždy předloží technický průkaz a osvědčení o registraci ČR vozidla. V případě, že tyto doklady nemůže předložit, tak se v níže uvedených případech považuje za předložení technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla podle bodu 3 a 5 přílohy č. 20 vyhlášky následující doklady žadatele o technickou prohlídku:

 

a)      Pokud nebylo registrováno v ČR či nebyl vystaven čistopis technického průkazu:

 

·         registrační doklady vydané v jiném státě, které prokazují technickou způsobilost vozidla a registraci v jiném státě nebo

·         rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla vydané obecního úřadu obce s rozšířenou působností u jednotlivě dovezeného vozidla.

 

b)      Pokud bylo vozidlo registrováno v ČR :

 

·           V případě, že předloží pouze technický průkaz nebo jen osvědčení o registraci vozidla, musí v tomto případě prokázat neexistenci povinného dokladu, například Protokolem od Policie ČR o ztrátě nebo odcizení dokladu, popřípadě potvrzení od ORP, kdy toto prokázání neexistence dokladu plní požadavky ve smyslu bodu 3 a 5 přílohy č. 20 vyhlášky. Stejně tak i v případě, že provozovatel vozidla nemůže předložit technický průkaz ani osvědčení o registraci vozidla podle bodu 3 a 5 přílohy č. 20 vyhlášky, neboť tyto doklady nemá (ztráta nebo odcizení), ale v tomto případě musí provozovatel navíc předložit i výpis z technických údajů vydaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Pokud nebude nepředložení povinného dokladu prokázáno výše uvedeným způsobem, kontrola nebo prohlídka se neprovede.


OD 4.5.2016

Informace pro STK a ORP k postupu při provádění evidenčních kontrol a zápis údajů o provozovateli vozidla
 
Závěr pro STK
 
a) V případě vozidel registrovaných v ČR se vypisuje do „protokolu o technické prohlídce“ vždy provozovatel uvedený v technickém průkaze a do poznámky se neuvádí údaje o žadateli evidenční kontroly spojenou se změnou spočívající v zápisu změny vlastníka nebo provozovatele (ve smyslu ust. § 8 odst. 4 a ust. § 9 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění).
 
b) V případě vozidel neregistrovaných v ČR se vypisuje do „protokolu o technické prohlídce“ vždy žadatel (nemusí se jednat o osobu, která přistavila vozidlo).

 


§ 8 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
(4) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží
a) v případě převodu vlastnického práva
1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu

 


 

INSTRUKCE PRO STK č. 4/2017 – Zvláštnosti provádění technických prohlídek nadměrných
silničních motorových a přípojných vozidel
 
Technické prohlídky silničních vozidel a zvláštních vozidel, včetně samojízdných pracovních strojů, které z důvodu jejich nadměrné hmotnosti nebo rozměrů nelze provádět na kontrolní lince ve stanici technické    kontroly (dále jen „STK“) příslušného typu podle § 15 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), mohou se výjimečně provádět v STK jiného druhu nebo v areálu STK mimo kontrolní linku pro technickou prohlídku nebo mimo areál STK v jiných prostorech za předpokladu splnění a dodržení dále uvedených podmínek a požadavků.
 
I. U vozidel kategorií M1, N1, O1 a O2, u kterých z důvodu nadměrných šířkových nebo výškových rozměrů nebo hmotnosti vozidla nelze provést technickou prohlídku na kontrolní lince v STK pro osobní automobily, provede se technická prohlídka na kontrolní lince v STK pro užitkové automobily. Při posuzování a hodnocení technického stavu a zjištěných závad se postupuje podle § 48 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
 
STK pro užitkové automobily může provést technickou prohlídku jiných kategorií vozidel, než pro které je
určena, jen ve výjimečných případech z důvodu výše uvedených. U těchto vozidel se v poznámce Protokolu o technické prohlídce provádí záznam podle následujícího vzoru, s uvedením konkrétní kategorie vozidla a důvodu jeho nadměrnosti (nehodící se v záznamu neuvádí):
„Technická prohlídka vozidla kategorie …… (uvede se konkrétní kategorie) provedena v STK pro užitkové
automobily z důvodu jeho nadměrné šířky – …. m – výšky – …. m – hmotnosti – …. kg.“.
 
............
 

 

              

TOPlist