Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Stanice technické kontroly


 

Stanice technické kontroly

jsou specializovaná pracoviště, určená k provádění dozoru nad technickým stavem silničních motorových a jejich přípojných vozidel.

Prohlídka se provádí v budově STK na schváleném pracovišti.

Průjezdná výška vrat: 3 100mm.

    Technický stav ústrojí a výbavy vozidla se kontroluje podle kontrolních úkonů pro zjišťování a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce. Seznam kontrolních úkonů a stupně hodnocení závad u jednotlivých kontrolních úkonů jsou stanoveny v příslušných legislativních předpisech.

 

Technickou prohlídkou silničního vozidla mohou být zjištěny 3 stupně závad, kterými jsou:

A) lehká závada, která nemá významný vliv na provozní vlastnosti vozidla, bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ani životní prostředí, (standartní platnost prohlíky),

B) vážná závada, která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla, je způsobilá ohrozit provoz na
pozemních komunikacích nebo může nepříznivě působit na životní prostředí, (zkracuje prohlídku na 30 dní následuje opakovaná prohlídka)

C) nebezpečná závada, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla, provoz
na pozemních komunikacích nebo životní prostředí.“ (vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být používáno v provozu).

§ 52

(1) Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla zjištěna nebezpečná závada, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být používáno v provozu. Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad

a) odtažení vozidla ze stanice technické kontroly,

b) odstranění nebezpečné závady,

c) přistavení silničního vozidla k opakované technické prohlídce.

(2) Stanice technické kontroly při zjištění nebezpečné závady odstraní kontrolní nálepku o technické způsobilosti silničního vozidla ze zadní tabulky registrační značky a provede zápis o výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla.


 

Od 1.10.2018, 

dle novely Zákona 56/2001 je protokol o měření emisí použitelný 29 dní od vystavení. Po uplynutí této doby je protokol nezobrazitelný pro STK!!!

Bohužel je vyžadováno měření nové!

Protokol měření emisí starší  29 dnů se stává nepoužitelným. 

 

Protokol měření emisí s nevyhovujícím výsledkem obsahující závadu B zkracuje nově platnost technické prohlídky na 30 dní je tedy závadou stupně B.

Protokol nevyhovující bez vyznačené závady B zatím nelze dokončit protokol na lince STK.

Opakovaná prohlídka se tedy skládá z 1. měření emisí a následně z 2. opakované prohlídy na lince STK. Obě prohlídky jsou zpoplatněny sníženou sazbou do 30 dnů od provedení v naší stanici. Třicátý a následné dny je cena plná dle platného ceníku, taktéž i opakovaná prohlídka z jiné stanice než naší pokud se rozhodneme ji přijmout.

 


 

K PROVEDENÍ TECHNICKÉ KONTROLY POŘEBUJETE:

1. Osvědčení o registraci vozidla část II - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)

2. Osvědčení o registraci vozidla část I - malý technický průkaz (případně doklad o zadržení ORV, originál - nikoliv kopie)

3. Vozidlo - příslušné k předloženým dokladům

4. Platný protokol o měření emisí. Protokol je použitelný 29 dní po této době je vyžadováno měření nové.

 

Demontujte kryty kol - Vozidlo je vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol nebo jinak brání v provedení předepsaných kontrolních úkonů. = EK nevyhovující, TK na 30 dní. - Závada B

    


Kontrolní nálepka technické způsobilosti vozidla se umísťuje na zadní tabulku registrační značky motorového vozidla a přípojného vozidla a slouží k označení vozidla, které úspěšně absolvovalo technickou prohlídku ve stanici technické kontroly.

Perforace kontrolních nálepek označuje měsíc a rok, kdy se má vozidlo podrobit následující technické prohlídce ve stanici technické kontroly.

Technická prohlídka končí dnem provedení - nikoliv do konce měsíce.
 

Při provozu vozidla, jeho údržbě a opravách může dojít k poškození již vylepené kontrolní nálepky.

V tomto případě může provozovatel vozidla požádat kteroukoliv stanici technické kontroly o výměnu kontrolní nálepky. Žádosti bude vyhověno za podmínky, že stanici technické kontroly předloží technický průkaz vozidla, ve kterém je poslední platná technická prohlídka zapsána.
Pracovník stanice po kontrole platnosti technické prohlídky a ztotožnění vozidla kontrolou identifikačních
znaků vozidla přidělí držiteli vozidla náhradní kontrolní nálepku a vylepí ji na tabulku registrační značky.
Perforací vyznačí platnost shodně se zápisem v technickém průkazu vozidla.

 


Před odjezdem z areálu STK si zákazník provede předvýjezdovou kontrolu vozidla,
zejména zajištění přední kapoty vozu!

 


Dokladování přítomnosti vozidla na lince STK

technik bude u vozidla provádět tyto fotografie:

1. Předoboční
2. Zadoboční, křížem od předoboční
3. VIN vozidla (1 až 3 fotografie v závislosti na vyfocení celého VIN čísla vozidla)
4. Pomocný VIN
5. Štítek výrobce
6. Stav počítadla ujeté vzdálenosti

 

a)      aplikace k dokumentaci vozidla je automatizovaný systém k dokumentaci vozidla, který prostřednictvím záznamového zařízení (stacionárních kamer, fotoaparátu, mobilního telefonu, tabletu apod.) pořizuje jednotlivé snímky, které přenáší do Informačního systému STK (dále jen „CIS STK“) a je schválený ministerstvem.

b)      předoboční pohled je snímek umožňující zobrazení stavu vozidla z pohledu ze předu tak, že je zachycen pohled na vozidlo z levoboku nebo pravoboku, jehož cílem je zadokumentování zejména přední části vozidla a boku vozidla jako celku, včetně tabulky s registrační značkou vozidla (je-li jí vozidlo opatřeno).

c)      zadoboční pohled je snímek umožňující zobrazení stavu vozidla z pohledu ze zadu tak, že je zachycen také pohled na vozidlo z levoboku nebo pravoboku, jehož cílem je zadokumentování zejména zadní části vozidla a opačného boku než u předobočního pohledu jako celku, včetně tabulky s registrační značkou vozidla (je-li jí vozidlo opatřeno).

d)     identifikační číslo vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla, u vozidel bez samostatného podvozku výrobní číslo karoserie (dále jen „VIN“ nebo „číslo podvozku“ nebo „identifikátor vozidla“) je alfanumerický kód přidělený vozidlu výrobcem, případě úřední číslo přidělené obecním úřadem obce s rozšířenou působností za účelem správné identifikace každého vozidla.

e)      výrobní štítek výrobce je povinný štítek výrobce, který je buď štítek nebo tabulka, připevněná na vozidlo výrobcem, na kterém jsou uvedeny základní technické údaje nezbytné k identifikaci vozidla.

f)       stav počítadla ujeté vzdálenosti je údaj v jednotkách „km“ popřípadě „mílích“, zobrazený počítadlem ujeté vzdálenosti, zaznamenaný na kontrolní lince nebo zkušební ploše v době technické prohlídky. V případě zvláštních motorových vozidel, která jsou vybavena pouze počítadlem motohodin, se jedná o údaj týkající se stavu motohodin.

g)      pomocný VIN je údaj, který je zpravidla umístěn na vozidlech kategorie M1 a N1 za čelním sklem v levém rohu vozidla z pohledu řidiče ve směru jízdy. U ostatních kategorií se nekontroluje.


Lhůty pravidelné technické prohlídky

    

 

K pojmu „speciální automobil“ dále uvádíme, že se tento pojem nevztahuje na přívěsy, použitý termín automobil předpokládá vlastní pohon, takže v případě vozidla označeného jako speciální přívěs či návěs bude opět termín stanoven dle parametrů vozidla tj. kategorie popř. hmotnosti či systému brzd.

 


Informace pro STK a ORP k postupu po 1.7.2015 u vozidel v tzv. "polopřevodu"

V souvislosti s ukončením přechodového období, týkajícího se vozidel, které jsou v tzv.
„polopřevodu“ Vám sdělujeme následující.

V případě, že po 1.7.2015 žadatel o technickou prohlídku (podle § 8 odst. 1 vyhlášky
č. 302/2001 Sb., v platném znění) přistaví vozidlo k technické prohlídce, které je v polopřevodu,
musí provozovatel stanice technické kontroly (dále jen „provozovatel STK“) nejprve zjistit, zda
u tohoto vozidla nezanikla technická způsobilost na základě ustanovení § 13 zákona č. 56/2001 Sb.,
v platném znění. Zjištění provede dotazem, zda oprávněná osoba (vlastník nebo provozovatel
vozidla) podala žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru vozidel ve smyslu čl. II bodu
4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění.

Tuto skutečnost musí žadatel o technickou prohlídku doložit např.:

 kopie přijetí žádosti příslušným správním orgánem s podacím razítkem,
 doklad o zahájení řízení (výzva k předložení protokolu o technické prohlídce),
 usnesení o přerušení řízení ve věci žádosti o zápis vlastníka do registru vozidel.
Následně provozovatel STK provede technickou prohlídku a uvede do poznámky v protokole
o technické prohlídce zápis:
„žadatel doložil podklady prokazující zahájení řízení ve věci žádosti doregistrace vozidla
podle čl. II bodu 4 písm. b)zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění.“.

V opačném případě odmítne u vozidla provést technickou prohlídku, neboť vozidlo ve smyslu čl. II bodu 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., v platném znění, zaniklo.


OD 1.10.2018

INSTRUKCE PRO STK č. 11/2018 – Postup při kontrole stavu počítadla ujeté vzdálenosti (MD)

V souvislosti s přijetím zákona č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“)
a prováděcí vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (dále jen „vyhláška“) za účelem
sjednocení postupu při technické prohlídce spočívající v kontrole stavu počítadla ujeté vzdálenosti
Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) vydává tuto instrukci.

Novela zákona nově zavádí povinnost provozovateli silničního vozidla při změně záznamu o celkové ujeté
vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti spočívající v provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté
vzdálenosti, předat stanici technické kontroly (dále jen „STK“) protokol o opravě nebo výměně počítadla ujeté
vzdálenosti při evidenční kontrole. Podle § 36 odst. 4 novely zákona tento protokol musí vystavit osoba, která
tuto opravu nebo výměnu provedla.

Protokol o opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti musí obsahovat následující údaje:

 identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,
 stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté
vzdálenosti,
 datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a
 jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.

V případě, že bude protokol o opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti předložen, provozovatel STK
zabezpečí, aby byl v protokole o technické prohlídce (evidenční kontrole) o tomto učiněn záznam, který se
podle skutečnosti zda se jedná o opravu nebo výměnu zapíše do poznámky protokolu o technické prohlídce
formou textu s vyplněným počtem km:

„Provedena oprava (nebo výměna) počítadla ujeté vzdálenosti, stav celkové ujeté vzdálenosti před
provedením opravy (nebo výměny) počítadla ujeté vzdálenosti …… km a po opravě (nebo výměně) počítadla
ujeté vzdálenosti …… km.“.

Dále provozovatel STK zabezpečí, že kopie protokolu o opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti bude
archivována společně se záznamníkem závad příslušné technické prohlídky.

Při kontrole stavu počítadla ujeté vzdálenosti kontrolní technik zkontroluje v informačním systému
technických prohlídek (dále jen „IS TP“) vložené záznamy z předchozích technických prohlídek, a to zejména
u těch, u kterých je pořízena dokumentace stavu počítadla ujeté vzdálenosti. V případě, že vyhodnocením
uložených záznamů budou zjištěny podstatné rozdíly, které vzbuzují pochybnosti o manipulaci se záznamem
o stavu počítadla ujeté vzdálenosti, kontrolní technik do poznámky protokolu o technické prohlídce uvede zápis:

„Údaj na počítadle ujeté vzdálenosti je nižší než při předchozí technické prohlídce.“
a tento stav vyhodnotí jako vážnou závadu pod kódem kontrolního úkonu 7.11.1.1.

 

7.11.1.1 U počítadla ujeté vzdálenosti zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů B

Jedná se o případy, kdy u předchozí technické prohlídky byla zaznamenána hodnota ujeté vzdálenosti na
počítadle vyšší, než která odpovídá stavu v době prováděné technické prohlídky nebo výrazně nižší (vozidlo
nemohlo fakticky najet zaznamenanou vzdálenost) a žadatel o technickou prohlídku nepředložil protokol
o opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti.


Postup při provádění evidenční kontroly a technické prohlídky před registrací vozidla

 

Při provádění evidenční kontroly nebo technické prohlídky před registrací vozidla žadatel vždy předloží technický průkaz a osvědčení o registraci ČR vozidla. V případě, že tyto doklady nemůže předložit, tak se v níže uvedených případech považuje za předložení technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla podle bodu 3 a 5 přílohy č. 20 vyhlášky následující doklady žadatele o technickou prohlídku:

 

a)      Pokud nebylo registrováno v ČR či nebyl vystaven čistopis technického průkazu:

 

·         registrační doklady vydané v jiném státě, které prokazují technickou způsobilost vozidla a registraci v jiném státě nebo

·         rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla vydané obecního úřadu obce s rozšířenou působností u jednotlivě dovezeného vozidla.

 

b)      Pokud bylo vozidlo registrováno v ČR :

 

·           V případě, že předloží pouze technický průkaz nebo jen osvědčení o registraci vozidla, musí v tomto případě prokázat neexistenci povinného dokladu, například Protokolem od Policie ČR o ztrátě nebo odcizení dokladu, popřípadě potvrzení od ORP, kdy toto prokázání neexistence dokladu plní požadavky ve smyslu bodu 3 a 5 přílohy č. 20 vyhlášky. Stejně tak i v případě, že provozovatel vozidla nemůže předložit technický průkaz ani osvědčení o registraci vozidla podle bodu 3 a 5 přílohy č. 20 vyhlášky, neboť tyto doklady nemá (ztráta nebo odcizení), ale v tomto případě musí provozovatel navíc předložit i výpis z technických údajů vydaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Pokud nebude nepředložení povinného dokladu prokázáno výše uvedeným způsobem, kontrola nebo prohlídka se neprovede.


VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018

INSTRUKCE PRO STK č. 4/2018 – Postup při provádění evidenční kontroly a vymezení některých zvláštností při provádění technických prohlídek vozidel (MD)

V souvislosti s množícími se dotazy a nejednotném postupu kontrolních techniků v případě postupu při evidenční kontrole v rámci technických prohlídek vozidel se rozhodlo Ministerstvo dopravy zaujmout následující stanovisko a stanovit závazný postup při provádění evidenční kontroly. Stanice technické kontroly (dále jen „STK“) při evidenční kontrole podle ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zjišťuje soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla (dále je „TP“) a v osvědčení o registraci silničního vozidla (dále jen „ORV“) a stav počítače ujeté vzdálenosti silničního vozidla. Bližší podrobnosti jsou dále upraveny ustanovením § 8 odst. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), kdy Evidenční kontrola je technická prohlídka vozidla v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 7 ve skupině kontrolních úkonů č. 0. Tato technická prohlídka je účelově zaměřena:

• na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla, • na kontrolu souladu provedení a umístění identifikačních údajů vozidla například VIN, výrobní štítek v porovnání databází, která je součástí Informačního systému stanice technické kontroly (dále jen „CIS STK“), a za účelem jejich dokumentace a

• kontrolu stavu počítače ujeté vzdálenosti. Evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky. Definice pojmů pro účely provádění evidenční kontroly jsou uvedeny v příloze č. 7 vyhlášky. "Identifikace vozidla" – zde znamená činnost, při níž stanice technické kontroly přezkoumává soulad identifikačních údajů s předloženou dokumentací k vozidlu, kterou je zejména osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, výpis technických údajů k vozidlu vydaný akreditovaným zástupcem nebo pověřenou zkušebnou, COC list nebo jiný na roveň postavený dokument. Soulad provedení identifikátorů na vozidle se porovnává se schválenou databází. "Identifikační údaj" – zde znamená zejména identifikační číslo vozidla (VIN) a povinný štítek výrobce. Pro identifikaci vozidla je možné po 2 z 6 VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018 V rámci vizuální kontroly neshody údajů se jako závada pod kódem 0.3.1.1 hodnotí změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá dokumentaci vozidla, tedy pouze zjevné neshody údajů (jako jsou například druh vozidla, jeho bližší specifikace, typ karoserie, druh pohonu, počet náprav apod.). Kontrola činností a technického stavu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla nespadá do skupiny kontrolních úkonů 0 a jsou předmětem kontroly podle kontrolních úkonů spadajících do skupin kontrolních úkonů 1. až 9. V rámci vizuální kontroly se jako závada pod kódem 0.3.1.2 hodnotí změny nebo úpravy vozidla, které nejsou v předložené dokumentaci vozidla zapsány, a jejich zápis se vyžaduje. Nejedná se tedy o posouzení neshody údajů s údaji uvedenými v předložené dokumentaci vozidla, ale o vyznačení závady za účelem nutnosti doplnění dokladů k vozidlu. V rámci vizuální kontroly týkající se kontroly barvy vozidla, se jako závada nehodnotí nesoulad barvy vozidla se skutečným stavem vozidla. Kontrolní technik zásadní rozdíl v barvě poznamená pouze do poznámky protokolu o technické prohlídce.

1.2. Kontrola výrobního (továrního) štítku vozidla, výrobního čísla nebo VIN u vozidel uvedených do provozu před 1. 7. 2001 V případě kontroly výrobního (továrního) štítku vozidla, výrobního čísla a VIN u vozidel, jejichž technická způsobilost byla schválena do 1. 7. 2001, kontrolní technik kontroluje:

• výrobní štítek vozidla, který je na snadno přístupném místě obvykle v přední části vozidla, jehož součástí je číselné a písmenné označení výrobce vozidla a typu vozidla VIN. Pokud ve výrobním čísle VIN není zakódován rok výroby nebo modelový rok, musí být rok výroby nebo modelový rok uveden na výrobním štítku. Některé údaje mohou být uvedeny i na zvláštním samostatném štítku,

• vyražení výrobního čísla podvozku, na karosérii osobních automobilů a vozidel bez samostatného podvozku číslo karosérie. Kontrolní technik kontroluje v těchto případech pouze, zda je vyraženo výrobní číslo podvozku, které podle výrobců může mít zpravidla 4 až 6 znaků. Současně VIN musí být uveden na výrobním štítku. Pokud je v TP u těchto vozidel uveden VIN kontrolní technik postupuje stejně jako při kontrole vozidel, která jsou povinně vybavena VIN. V případě, že se přesto jedná o vozidlo, které nemá vyraženo úplné VIN, kontrolní technik zjistí prostřednictvím webových stránek ministerstva dopravy v sekci silniční doprava v části „stanoviska některých výrobců“ stanovisko výrobce k tomu, zda u jeho vozidel mělo být vyraženo VIN nebo zda postačuje pouze ražba výrobního čísla. Jedná se zejména o přípojná vozidla, která byla vyrobena a uvedena do provozu v letech 1992 až 2000 (např. výrobce VAPP, AGADOS apod.). V následujících případech, které jsou zjištěny kontrolním technikem při evidenční kontrole, kontrolní technik nehodnotí jako závadu:

a) na výrobním štítku vozidla je vyznačeno a na vozidle je vyraženo identifikační číslo vozidla ve formě VIN,

b) na výrobním štítku vozidla je vyznačeno a na vozidle je vyraženo nebo na přinýtovaném štítku jiném než výrobním (u vozidel uvedených v ČR do provozu v období 01. 07. 1972 – 01. 01. 1976) je vyznačeno identifikační číslo vozidla ve formě výrobního čísla,

c) na výrobním štítku vozidla je vyznačeno identifikační číslo vozidla ve formě VIN a na vozidle je vyraženo pouze posledních několik znaků identifikačního čísla vozidla uvedeného na výrobním štítku vozidla a v dokladech k vozidlu, 3 z 6 VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018

d) na vozidle je vyraženo identifikační číslo vozidla ve formě VIN a v dokladech k vozidlu je uvedeno pouze posledních několik znaků identifikačního čísla vyraženého na vozidle,

e) mnohá vozidla neevropského provedení jsou označena identifikačním číslem vozidla pouze ve formě pomocný VIN na kovovém štítku pod sklem čelního okna vozidla a na rámu nebo karoserii vozidla jsou nesmazatelně vyznačeny pouze poslední znaky čísla VIN, které jsou ve shodě, přičemž u vozidel schválených do provozu před účinností zákona č. 56/2001 Sb., tento stav STK jako závadu nehodnotí a popis zjištění může uvést do poznámky protokolu o technické prohlídce,

f) u malých motocyklů JAWA 50 typů 550, 555, 05, 20, 21 a 23 není vyraženo výrobní číslo na rámu, viz Instrukce pro STK 7/2016, VD 9/2016. Možné jsou i případy, kdy na podvozku je identifikační číslo vozidla a na karoserii je číslo karoserie. To je však uvedeno v dokladech k vozidlu jako výrobní číslo karoserie (karoserie má obvykle vlastní štítek). Všechny ostatní možnosti, výše neuvedené, jsou hodnoceny jako závada.

1.3. Zápis provozovatele/žadatele o provedení evidenční kontroly V protokole o evidenční kontrole se zapíše jako provozovatel ta osoba, která je v TP zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v technickém průkazu vozidla zapsána osoba jiná. Pokud ano, uvádí se v protokole o evidenční kontrole přímo údaje o provozovateli, nikoliv údaje o vlastníku tohoto vozidla. V případě, že se bude jednat o evidenční kontrolu vozidla, které nebylo registrováno v České republice, uvádí se v protokole o evidenční kontrole údaje, které sdělí žadatel o evidenční kontrolu. Má-li protokol o evidenční kontrole nebo z jiné technické prohlídky sloužit jako příloha k žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, údaje týkající se osoby, která má být jako nový vlastník nebo provozovatel zapsána do registru silničních vozidel se již do poznámky protokolu neuvádějí. Rovněž administrativní oprava konkrétního protokolu z důvodu změny poznámky týkající se údajů k novému vlastníku nebo provozovateli se neprovádí. 

1.4. Kontrola stavu počítače ujeté vzdálenosti Při kontrole stavu počítače ujeté vzdálenosti kontrolní technik zkontroluje v Informačním systému stanic technické kontroly (dále jen „CIS STK“) vložené záznamy z předchozích technických prohlídek a to zejména u těch, u kterých je pořízena dokumentace stavu počítače ujeté vzdálenosti. V případě, že vyhodnocením uložených záznamů budou zjištěny podstatné rozdíly, které vzbuzují pochybnosti o manipulaci se stavem počítače ujeté vzdálenosti, tak v tomto případě kontrolní technik do poznámky protokolu o technické prohlídce uvede zápis: „stav počítače ujeté vzdálenosti je nižší než při předchozí technické prohlídce“ a tento stav vyhodnotí jako lehkou závadu pod kódem 7.11.1.1. Zpravidla se bude jednat o případy, kdy u předchozí technické prohlídky byl zaznamenán stav počítače vyšší než, který odpovídá stavu v době prováděné technické prohlídky a žadatel o technickou prohlídku nebude schopen hodnověrným způsobem prokázat snížení stavu počítače ujeté vzdálenosti při technické prohlídce (např. záznamem v servisní knížce apod.).

1.5. Kontrola sedadel fyzicky přítomných ve vozidle Při kontrole počtu míst k sezení musí kontrolní technik vzít v úvahu, že v rámci harmonizace typového schválení vozidel může být dán počet míst k sezení počtem kotevních úchytů, nikoliv počtem dodaných sedadel výrobcem, tak při evidenční kontrole je postupováno obdobně jako při kontrole podle kontrolního úkonu pod kódem 6.2.6.2. Kontrolní technik postupuje tak, že se kontrolní úkony spojené s kontrolou sedadla použijí pouze na sedadla fyzicky přítomná při kontrole, kdy jsou minimálně vyžadována sedadla v první řadě. 4 z 6 VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018 Pokud bude v souladu s výše uvedeným provedena kontrola pouze části sedadel zapsaných v dokumentaci z důvodu jejich nepřítomnosti ve vozidle, do poznámky protokolu se zapíše věta: „Kontrola sedadel provedena pouze na x sedadlech, a to …. (stručně se specifikuje kterých).“. Nepřítomnost sedadel, vyjma první řady, se nepovažuje za závadu, a to bez ohledu na způsob zápisu míst do technického průkazu (7, 7-5,7/5 atd.).

1.6. Kontrola vozidla po dopravní nehodě nebo opravovaných vozidel V případě evidenční kontroly u vozidla, které je po dopravní nehodě (nebo opravovaných vozidel), kromě toho, že dokumentace přítomnosti vozidla je prováděna vždy na kontrolní lince STK, se jako závada nehodnotí stav, že vozidlo neodpovídá rozměrům uvedených v TP. V tomto případě však kontrolní technik do poznámky protokolu o technické prohlídce uvede zápis: „vozidlo po dopravní nehodě, nehodnocen soulad rozměrů vozidla uvedených v TP.“ a dále zaznamená skutečnost, zda je vozidlo pojízdné nebo nepojízdné, popřípadě rozebrané. Ostatní kontrolní úkony 0 se provádějí v plném rozsahu, tzn. kontrola identifikátorů, včetně počítadla ujeté vzdálenosti a jejich řádné dokumentace. V případě poškození či upevnění tabulky s registrační značkou do místa nebo způsobem, které neodpovídá předepsaným podmínkám, se tento stav nehodnotí jako závada. Za účelem kontroly ostatních údajů zapsaných v TP nebo ORV a jejich skutečného souladu s vozidlem, musí být na vozidle nebo v jeho blízkosti všechny podstatné součásti vozidla zejména motor, všechna kola, odpovídající rozměrům uvedených v TP, včetně výbavy (tažné zařízení apod.). U těchto vozidel lze, pokud to dovolují stavební a technické možnosti linky STK, evidenční kontrolu provést i tehdy, jsou-li přepravovány na jiném vozidle, např. podvalníku nebo vozidlech odtahové služby apod.

1.7. Kontrola výbavy namontované na vozidle Pro kontrolu výbavy namontované na vozidle jsou rozhodující následující faktory vztahující se k roku uvedení vozidla do provozu a jeho schválení do provozu:

• výbava u vozidel uvedených do provozu před 1. 7. 1972,

• vozidla, která byla jednotlivě vyrobena a jednotlivě dovezena a

• vozidla, která byla schválena jako typová (ES schválení typu). Ve všech výše uvedených případech se výbava vozidla kontroluje z obecného hlediska a to zejména na výčnělky a ostré hrany, omezení výhledu z vozidla a nedovolený přesah přes obry vozidla nebo přes celkové rozměry vozidla (změna rozměrů), zakrytí osvětlení a omezení ovládacích prvků vozidla (např. omezení přístupu k ručnímu ovládání parkovací brzdy). V případě, kdy bylo vozidlo schváleno jako typ (ES schválení typu) se kontroluje z hlediska požadavků na schválení výbava, která je uvedena v příloze č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. (dále jen „vyhláška č. 341/2014 Sb.“).

1.7.1. Postup v případě povinně schválené výbavy V případě výbavy, která podléhá schválení, je vycházeno ze seznamu schvalované výbavy podle přílohy č. 12 (A) vyhlášky č. 341/2014 Sb., v případě, že je schválení vyžadováno kontrolní technik se zaměří na kontrolu označení: 5 z 6 VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018

• mezinárodní schvalovací značky

• národní schvalovací značky (např. ČR – ATEST 8SD – xxxx, SRN – ABE xxxx apod.) nebo

• označením výrobce (značkové výbavy) Označení se vyžaduje pouze u těch dílů, které podléhají schválení jako je např. čelní rám, ale již ne u bočních rámů tzv. „nášlapů“ či držáku doplňkových světel, přestože se vizuálně mohou svým provedením (chromové trubky) budit dojem ochranného rámu. Upozorňujeme, že u značkového příslušenství jsou případy, že označení výrobce je zakryto při montáži, z těchto důvodů zástupci výrobců připravují manuály pro rozpoznávání dílů, které jsou postupně a nadále budou zveřejňovány na webu MD (odkaz na stanoviska výrobců). Výrobci tyto manuály zpracovávají zejména v případech, kdy se jedná o zásadní a opakující se případy problémů týkající se vyhodnocení správného provedení vozidla. Tyto manuály či vyjádření zástupců výrobců budou vytvářeny i pro případy, kdy se nejedná o výbavu, ale o součást vozidla vyplývající z homologace jako v případech, kdy by z neznalosti daného typu, mohlo dojít podezření, že se jedná o neschválenou výbavu. Příkladem takového mohou být provedení vozidel Porsche GT3, kdy součásti vozidla je vnitřní ochranný rám a u mnohých vozidel této značky i různé formy spoilerů, v tomto případě takové informace nejsou zapsány v technickém průkazu ani díly nejsou značeny, protože se jedná o původní součást vozidla. V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že v případě kontroly motocyklů, tak tzv. „kufry“ umisťované v zadní části motocyklu nepodléhají schválení a jejich držáky jako nosiče, mohou mít všechny možnosti dle výše uvedeného, a to schválení jako příslušenství či jako značkové příslušenství nebo se jedná o součást vozidla.

1.7.2. Změna rozměrů vozidla v případě výbavy vozidla V případě výbavy, kdy dochází ke změně rozměrů, je nutné postupovat v souladu s novými pravidly stanovenými v Nařízení Komise (EU) č. 1230/2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel týkající se jejich hmotností a rozměrů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kdy jsou uplatňovaná pravidla, co se do příslušného (vybraného) rozměru vozidla započítává, zejména kdy je nutné změnit udávaný rozměr vozidla a kdy se tento údaj nemění, přestože se ve skutečnosti rozměr mění. Seznam zařízení nebo vybavení, jež se nemusí brát v úvahu přistanovení krajních rozměrů je uveden v Dodatku 1 výše uvedeného zařízení. Například: u vozidel kategorie N3 se do rozměrů se nezapočítávají změny, když:

a) je-li na přední části namontováno jedno nebo několik zařízení, celkový přesah těchto zařízení nesmí překročit 250 mm,

b) celkový přesah zařízení a vybavení přidaného k délce vozidla nesmí překročit 750 mm,

c) s výjimkou zpětných zrcátek nesmí celkový přesah zařízení a vybavení přidaného k šířce vozidla překročit 100 mm. Výška z hlediska změn se nehodnotí u vozidel, u kterých není v současné době při registraci povinně uváděna, tj. vozidla kategorií N2, N3 bez ohledu na to, zda ji uvedenou mají či nikoliv.

Zrušovací ustanovení 1. Bod 3. „Postup při evidenční kontrole“ v Instrukci pro STK č. 1/2016 (č. j. 2/2015-150-ORG3/2) ze dne 14. 1. 2015, zveřejněné ve Věstníku dopravy č. 1/2015 ze dne 22. 1. 2015, se zrušuje. 6 z 6 VĚSTNÍK DOPRAVY 3/2018 16. března 2018 2. V podrobném popisu závady se stupněm hodnocení kontrolního úkonu označený číselným kódem „0.3.1.1“ přílohy č. 4 Instrukce pro STK č. 1/2012 (č. j.: 5/2012-150-ORG3/1) ze dne 2. dubna 2012, zveřejněné ve Věstníku dopravy č. 8-9/2012 ze dne 18. dubna 2012, se slova „barva vozidla“ zrušují. 3. V podrobném popisu závady se stupněm hodnocení kontrolního úkonu označený číselným kódem „0.2.2.1.1 a 0.2.2.1.2“ přílohy č. 4 Instrukce pro STK č. 1/2012 (č. j.: 5/2012-150-ORG3/1) ze dne 2. dubna 2012, zveřejněné ve Věstníku dopravy č. 8-9/2012 ze dne 18. dubna 2012, se slova „v ČR“ zrušují.

 


OD 4.5.2016

Informace pro STK a ORP k postupu při provádění evidenčních kontrol a zápis údajů o provozovateli vozidla
 
Závěr pro STK
 
a) V případě vozidel registrovaných v ČR se vypisuje do „protokolu o technické prohlídce“ vždy provozovatel uvedený v technickém průkaze a do poznámky se neuvádí údaje o žadateli evidenční kontroly spojenou se změnou spočívající v zápisu změny vlastníka nebo provozovatele (ve smyslu ust. § 8 odst. 4 a ust. § 9 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění).
 
b) V případě vozidel neregistrovaných v ČR se vypisuje do „protokolu o technické prohlídce“ vždy žadatel (nemusí se jednat o osobu, která přistavila vozidlo).

 


§ 8 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla
(4) K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží
a) v případě převodu vlastnického práva
1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní, a
3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla5), není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu

 


 

INSTRUKCE PRO STK č. 4/2017 – Zvláštnosti provádění technických prohlídek nadměrných
silničních motorových a přípojných vozidel
 
Technické prohlídky silničních vozidel a zvláštních vozidel, včetně samojízdných pracovních strojů, které z důvodu jejich nadměrné hmotnosti nebo rozměrů nelze provádět na kontrolní lince ve stanici technické    kontroly (dále jen „STK“) příslušného typu podle § 15 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), mohou se výjimečně provádět v STK jiného druhu nebo v areálu STK mimo kontrolní linku pro technickou prohlídku nebo mimo areál STK v jiných prostorech za předpokladu splnění a dodržení dále uvedených podmínek a požadavků.
 
I. U vozidel kategorií M1, N1, O1 a O2, u kterých z důvodu nadměrných šířkových nebo výškových rozměrů nebo hmotnosti vozidla nelze provést technickou prohlídku na kontrolní lince v STK pro osobní automobily, provede se technická prohlídka na kontrolní lince v STK pro užitkové automobily. Při posuzování a hodnocení technického stavu a zjištěných závad se postupuje podle § 48 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
 
STK pro užitkové automobily může provést technickou prohlídku jiných kategorií vozidel, než pro které je
určena, jen ve výjimečných případech z důvodu výše uvedených. U těchto vozidel se v poznámce Protokolu o technické prohlídce provádí záznam podle následujícího vzoru, s uvedením konkrétní kategorie vozidla a důvodu jeho nadměrnosti (nehodící se v záznamu neuvádí):
„Technická prohlídka vozidla kategorie …… (uvede se konkrétní kategorie) provedena v STK pro užitkové
automobily z důvodu jeho nadměrné šířky – …. m – výšky – …. m – hmotnosti – …. kg.“.
 
............
 

 

              

TOPlist