Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Stanice technické kontroly traktorů


Technická prohlídka traktorů

i jejich přípojných vozidel:

K PROVEDENÍ KONTROLY POŘEBUJETE:

  • Osvědčení o registraci vozidla - velký technický průkaz (originál - nikoliv kopie)
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • Platný protokol o měření emisí.
  • Předkládá se i osvědčení samostatného technického celku - pokud je na traktoru namontován a nezapsán v dokladech traktoru

 

Přijetí prohlídky je závislé na příznivém počasí

(nepříznivé - sníh, led, silný déšť ...) v místě určeném.


Před přistavením traktoru - přívěsu:

Traktory připravte:

  • Čitelné - fotitelné identifikátory - výrobní číslo, výrobní štítek
  • Tak aby na nich nic nechybělo (zástěrky, blatníky, skla, štítky, rychlost 20, 25, 30, 40 ... km/h dle zápisu v dokladech, odrazky a další označení ....)
  • To co je navíc demontujte ( různé domácí dodělávky) 

 

 


 

1. v areálu STK

- na provedení prohlídky vzhledem k časové náročnosti je vhodné se informovat telefonicky

tel.: 382 229 094

Měření emisí v areálu STK systémy neřízené i řízené - v budově měření emisí.

V rámci naškolených značek a dostupných dat měření.

Následná prohlídka probíhá na dvoře areálu STK na schváleném stanovišti.

 

Příjem zakázky PONDĚLÍ-ČTVRTEK 90min, PÁTEK 120min, 

před koncem pracovní doby při mírném provozu.

Údaj je pouze orientační múže se lišit podle počtu přítomných vozidel.

 

 

2. výjezdním způsobem mimo areál STK

v okresu Písek

na provedení prohlídky vzhledem k časové náročnosti je nutné se objednat, osobně nebo telefonicky

Měření emisí mino areál STK - systémy neřízené i řízené - info na tel:775037425.

V rámci naškolených značek a dostupných dat měření.

Následná prohlídka mino areál STK probíhá na schváleném stanovišti.

tel.: 775 037 425


    Technická prohlídka zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem.

    Měření emisí zemědělských a lesnických traktorů může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.

 


Od 1.1.2016 je nutné pořizovat fotodokumentaci i k prohlídkám prováděných mobilním způsobem mimo linku STK (traktorová STK) v místě k tomu určeném. 

 

Od 12.05.2016

V případě dokumentace vozidla, prováděné STK mobilním způsobem, provozovatel STK zabezpečí, že snímky budou pořizovány buď na schváleném zkušebním úseku, nebo v zastřešeném prostoru pro provádění kontrolních úkonů na stojícím vozidle v souladu s Instrukcí pro STK č. 2/2003, technické prohlídky a měření emisí traktorů prováděné mobilním způsobem, požadavky na zkušební úsek pro jízdní zkoušku účinku brzd. V případě dokumentace vozidla na zkušebním úseku, provozovatel zabezpečí, že kontrolní technik uvede do poznámky v záznamníku závad a dále do protokolu o technické prohlídce místo, kde byla provedena dokumentace vozidla (např.: „zkušební úsek Chvaletice“).

 

Technik pořizuje tyto fotografie:

1. Předoboční
2. Zadoboční, křížem od předoboční
3. VIN vozidla (1 až 3 fotografie v závislosti na vyfocení celého VIN čísla vozidla)
4. Pomocný VIN
5. Štítek výrobce
6. Stav počítadla ujeté vzdálenosti

 

 


 

Instrukce pro STK č. 2/2015:

    Technické prohlídky zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T, R, C (Ministerstvo dopravy) V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, došlo ke změně označování kategorií zvláštních motorových (traktorů) a přípojných vozidel. Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy upozorňuje na skutečnost, že stanice technické kontroly, kterým bylo vydáno oprávnění k provozování stanice technické kontroly ve smyslu ustanovení § 15 písm. b), c) a d) vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění před nabytím účinnosti vyhlášky č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů, a provádění technických prohlídek zvláštních motorových a přípojných vozidel kategorií T, OT1, OT2, OT3 a OT4, jsou od 1. ledna 2015 oprávněny provádět technické prohlídky zvláštních motorových (traktorů) a přípojných vozidel i nově označených kategorií vozidel T, R a C.  


INSTRUKCE PRO STK č. 4/2017 – Zvláštnosti provádění technických prohlídek nadměrných
silničních motorových a přípojných vozidel
 
Technické prohlídky silničních vozidel a zvláštních vozidel, včetně samojízdných pracovních strojů, které z důvodu jejich nadměrné hmotnosti nebo rozměrů nelze provádět na kontrolní lince ve stanici technické    kontroly (dále jen „STK“) příslušného typu podle § 15 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), mohou se výjimečně provádět v STK jiného druhu nebo v areálu STK mimo kontrolní linku pro technickou prohlídku nebo mimo areál STK v jiných prostorech za předpokladu splnění a dodržení dále uvedených podmínek a požadavků.
 
I. U vozidel kategorií M1, N1, O1 a O2, u kterých z důvodu nadměrných šířkových nebo výškových rozměrů nebo hmotnosti vozidla nelze provést technickou prohlídku na kontrolní lince v STK pro osobní automobily, provede se technická prohlídka na kontrolní lince v STK pro užitkové automobily. Při posuzování a hodnocení technického stavu a zjištěných závad se postupuje podle § 48 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
 
STK pro užitkové automobily může provést technickou prohlídku jiných kategorií vozidel, než pro které je
určena, jen ve výjimečných případech z důvodu výše uvedených. U těchto vozidel se v poznámce Protokolu o technické prohlídce provádí záznam podle následujícího vzoru, s uvedením konkrétní kategorie vozidla a důvodu jeho nadměrnosti (nehodící se v záznamu neuvádí):
„Technická prohlídka vozidla kategorie …… (uvede se konkrétní kategorie) provedena v STK pro užitkové
automobily z důvodu jeho nadměrné šířky – …. m – výšky – …. m – hmotnosti – …. kg.“.
 
II. U vozidel kategorií N2, N3, O3, O4, Z a SS, u kterých z důvodu jejich nadměrných rozměrů nebo zatížení na nápravu (dovolené zatížení válců u zkušebny brzd pro nákladní automobily je cca. 13 000 kg), nelze provést technickou prohlídku na kontrolní lince v STK pro užitkové automobily, provede se technická prohlídka podle z jedné následujících variant:
 
1. Pokud je možné, aby nadměrné vozidlo přistavil jeho držitel k technické prohlídce do areálu STK, provede se technická prohlídka tohoto vozidla v areálu STK mimo kontrolní linku pro technickou prohlídku a na zkušební ploše schválené pro provádění jízdní zkoušky traktorů (tento zvláštní způsob kontroly bude řádně popsán v Příručce jakosti).
 
2. Není-li možné nadměrné vozidlo bez rizika větších dopravních problémů přistavit k technické prohlídce
do areálu STK, provede se jeho technická prohlídka v jiných prostorech, zpravidla u provozovatele tohoto
vozidla. Před provedením této technické prohlídky, provede stanice měření emisí příslušného typu podle
§ 63 odst. 2 zákona, přitom postupuje podle § 44 a § 45 zákona.
Při provádění těchto technických prohlídek musejí být splněny a dodrženy následující podmínky a
požadavky:
 
a) technickou prohlídku provádí vždy vedoucí STK nebo jeho zástupce a minimálně jeden kontrolní
technik,
 
b) používané přístroje a zařízení:
- decelerometr,
- kontrolní tlakoměr (třída přesnosti 2,5) s koncovkou pro připojení na spojkovou hlavici a s
koncovkou pro připojení na kontrolní přípojky pro kontrolu tlaků v brzdové soustavě,
- zařízení pro kontrolu zapojení zásuvky závěsného zařízení,
- zařízení na kontrolu opotřebení spojovacího zařízení vozidel,
 
c) technická prohlídka se provádí na vhodném místě. Zkouška účinku brzd se provádí jízdní zkouškou na
dostatečné dlouhé a široké vozovce tak, aby se vozidlo mohlo bezpečně zastavit; vozovka musí mít
rovný, čistý a neklouzavý asfaltový nebo asfaltobetonový nebo cementobetonový povrch bez výmolů.
Zvýšenou pozornost je nutné věnovat zajištění bezpečnosti této zkoušky, požadavky na plochu se užijí
obdobně jako u zkušební plochy pro provádění technických prohlídek traktorů mobilním způsobem.
Ostatní kontrolní úkony podle § 48 odst. 5 zákona se provádějí přiměřeně k vlastnostem vozidla,
 
d) protokol o technické prohlídce se vystaví buď na místě provedení technické prohlídky v areálu STK
pro užitkové automobily, nebo se postupuje přiměřeně jako při provádění technické kontroly
zvláštních motorových vozidel mobilním způsobem. Držiteli se může vydat ručně vyplňovaný protokol
postupem podle Provozního řádu k CIS STK. V poznámce Protokolu o technické prohlídce provádí
záznam podle následujícího vzoru, s uvedením konkrétní kategorie vozidla a důvodu jeho
nadměrnosti (nehodící se v záznamu neuvádí):
„Technická prohlídka vozidla kategorie …… (uvede se konkrétní kategorie) provedena v STK pro
užitkové automobily mimo kontrolní linku – mimo areál STK pro užitkové automobily v prostorech ……
………….z důvodu jeho nadměrné šířky - …. m – výšky - …. m – hmotnosti - …. kg – zatížení na nápravu
- ….. kg.“,
 
e) zápis do dokladu vozidla se provádí a kontrolní nálepka se vylepují v místě provedení technické
prohlídky,
 
f) Provozovatel před vykonáním technické prohlídky mimo areál STK nahlásí s předstihem 3 pracovních dnů krajskému úřadu, že bude provádět technickou prohlídku mimo areál STK.

 

TOPlist