Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanice technické kontroly Mirotice

Legislativa

Metodický postup měření emisí vozidel
ve stanicích měření emisí (SME)
a ve stanicích technických kontrol (STK)

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy/Vestniky-dopravy-2018/Vestnik-dopravy-10-2018/Metodicky-postup-mereni-emisi-vozidel-2018.pdf.aspx

 


 

Měření kouřivosti (vznětové motory)
1. Je povinností používat schválený měřící program určený pro úřední měření. Je nepřípustné využívat měřících programů pro diagnostická měření.

2. Volič převodových stupňů musí být v poloze "N" (neutrál) nebo "P" (parking), resp. dle pokynů výrobce, spojka u mechanických převodovek sepnutá. Motor musí být nastartovaný po dobu nejméně 1 minuty a zahřátý na provozní teplotu. Jako ukazatel provozní teploty se přejímá údaj o teplotě chladicí kapaliny z diagnostického rozhraní vozidla. Není-li toto rozhraní k dispozici, použije se údaj o teplotě oleje z olejové měrky. Není-li možné změřit teplotu oleje, je možné použít ruční zadání teploty s tím, že motor musí být v tomto případě nastartovaný nejméně 5 minut.

3. Zkontrolujeme provozní teplotu motoru. Nestanoví-li výrobce jinak, rozumí se provozní teplotou teplota nejméně 60°C, bez ohledu na to, z jakého zdroje byla získána (sonda olejové měrky, přenosy z diagnostického rozhraní včetně ev. ručního zadání).

4. Snímání otáček motoru se pro vozidla s OBD rozhraním nebo rozhraním dle SAE J-1939 provádí přednostně prostřednictvím těchto rozhraní. Při výpadku a opětovném navázání komunikace se opakuje příslušná probíhající fáze měření znovu. Pokud není možné snímat otáčky z těchto rozhraní (výpadky komunikace u některých starších vozidel, vozidla, která neobsahují v diagnostickém protokolu otáčky, vícepalivová vozidla využívající palubní diagnostiky pro slave systémy), zvolí se jiný zdroj snímání otáček a odůvodnění kontrolní technik uvede do poznámky.

5. Kontrola regulace volnoběhu, provádí se u všech vozidel s výjimkou hybridních elektrických vozidel. Po 10 sekundách stabilizace volnoběhu zapneme všechny významně elektrické spotřebiče (osvětlení vozidla, vyhřívání skel), u vozidel s klimatizací zapneme klimatizaci, u vozidel se servořízením otáčíme volantem - nesmí dojít k trvalému poklesu volnoběžným otáček pod spodní hranici otáčkového pásma na dobu delší než 3 sekundy. Po vypnutí všech spotřebičů musí otáčky motoru zůstat ve stanoveném otáčkovém pásmu. Při nesplnění stanovených podmínek hodnotíme vozidlo jako nevyhovující. Maximální doba kontroly regulace volnoběhu je 5 minut.

6. Kontrola omezovače (referenčních otáček). Postupně sešlapujeme pedál akcelerace, až se otáčky motoru přestanou zvyšovat. Přitom kontrolujeme, zda nedochází k překročení maximálních přípustných otáček podle údajů výrobce.
  Jestliže dochází k překročení maximálních přípustných otáček motoru, kontrola se ukončí, protokol o měření emisí vozidla se vystaví se závadou.

7. Doporučeno propláchnutí výfukového systému u vozidel uvedených do provozu nejpozději do 31. 12 .2011. Provedou se 3 akcelerace motoru ze základního volnoběhu při plném sešlápnutí pedálu akcelerace, je doporučeno dosáhnout alespoň 2/3 otáček maximálního výkonu motoru nebo otáček OEM omezovače, pokud je nastaven na nižší hodnotu. Tyto proplachové akcelerace se nezapočítávají do počtu prováděných měření.

8. Měření kouřivosti volnou akcelerací. Akcelerační pedál rychle sešlápneme do maximální polohy (avšak bez kick-downu) a držíme jej v této poloze, dokud není dosaženo tolerančního pásma referenčních otáček (omezovače). Jakmile je dosaženo tolerančního pásma referenčních otáček, je možné akcelerační pedál okamžitě uvolnit. Výsledná hodnota kouřivosti je nejvyšší zaznamenaná hodnota kouřivosti během akcelerace.

9. Kontrola doby akcelerace. Pokud je doba akcelerace motoru delší než 5 sekund (10 sekund pro vozidla vyrobená nebo uvedená do provozu nejpozději do roku výroby 1980 včetně), měření není platné, avšak započítává se do počtu provedených měření.

10. Po poklesu otáček do pásma základního volnoběhu následuje pauza v délce nejméně 15 sekund.

11. Počet opakování bodů 8-10.
a) Pro vozidla homologovaná podle 715/2007/ES resp. 595/2009/ES a novějších předpisů (vozidla s DPF, viz Příloha 5), je přípustné provést pouze jedno platné opakování za předpokladu, že všechny Readiness kódy jsou nastaveny a naměřená hodnota kouřivosti nepřesahuje limit.
b) Pro vozidla homologovaná podle 98/69/ES resp. 2005/55/ES a novějších předpisů (viz Příloha 5), vybavená OBD, je přípustné provést pouze 2 platná opakování dle bodů 8-10 za předpokladu, že všechny Readiness kódy jsou nastaveny, naměřená hodnota kouřivosti nepřesahuje limit a vzájemný rozdíl naměřených hodnot kouřivosti není větší než 0.25 m-1. Výsledná hodnota kouřivosti se stanoví jako aritmetický průměr z obou opakování.
c) Pro ostatní vozidla nebo při nesplnění stanovených podmínek, nebo pokud není možné identifikovat homologační předpis dle technického průkazu, případně jiné dokumentace vozidla se postup podle bodů 8-10 opakuje nejméně 4x. Výsledná hodnota kouřivosti se stanoví jako aritmetický průměr ze 4 posledních platných opakování.

12. Pokud bylo dosaženo povoleného rozptylu kouřivostí (0.25 m-1, pro vozidla do roku výroby 1980 včetně 0.5 m-1) a výsledná hodnota kouřivosti nepřesahuje limit, měření se ukončí  s hodnocením bez závady. 

13. Měření podle bodů 8-10 je možné opakovat v případě nevyhovujícího výsledku až 10x, avšak pouze v případě, že průměrná naměřená hodnota nepřesahuje dovolenou míru kouřivosti o více než 0.5 m-1. Po 10-ti opakováních se měření vždy ukončí.

14. Limitní hodnoty stanovuje výrobce vozidla, pokud je nestanovil, použijí se limitní hodnoty dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb..
 

Měřící postup se předčasně ukončí při zjištění nestandardního chování motoru resp. vozidla, vzniku závady znemožňující další měření, narušení bezpečnosti práce, riziku poškození motoru/vozidla apod. Měřící postup je též možné předčasně ukončit na žádost zákazníka v případech, kdy je již z průběhu testu zřejmé, že vozidlo bude hodnoceno se závadou. Výsledek kontroly je v tomto případě vždy se závadou, do poznámky protokolu se uvede důvod předčasného ukončení a vyplní se všechny doposud zjištěné/naměřené hodnoty.
Hodnocení závady: Viz kontrolní úkony výše, podle konkrétního důvodu ukončení měření.
 


 

 

Doklady předkládané k provedení technické prohlídky

 1. Pravidelná technická prohlídka

-      technický průkaz vozidla,

-      osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

-      technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

      

 1. Technická prohlídka silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí zahrnuje kontrolu plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou

-      technický průkaz vozidla,

-      osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

-      technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu),

-      doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31. prosince 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje,

-      doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít),

-      osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

 

 1. Technická prohlídka za účelem schválením technické způsobilosti silničního vozidla

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla

-      je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-      doklad o registraci vozidla v cizím státě nebo jiný, jemu odpovídající doklad,

 

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

 

-      je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-      technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny,

 

c) v případě přestavby vozidla:

 

-      technický průkaz vozidla,

-      osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

-      je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-      technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny.

 

 1. Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel

-      doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz,

-      prohlášení o shodě nebyl-li vydán technický průkaz,

-      osvědčení o registraci vozidla vydaný jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto vozidla,

-      technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

 

 1. Technická prohlídka na žádost

-      pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

 

 1. Opakovaná technická prohlídka

-      technický průkaz vozidla,

-      osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, nebo potvrzení o jeho zadržení,

-      technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

-      protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena.

 

 1. Evidenční kontrola

-      technický průkaz vozidla,

-      osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

-      technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.

 1. Technická prohlídka prováděná v rámci technické silniční kontrole podle zákona o silničním provozu

-      osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,

-      výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován. 


 

TECHNICKÉ PROHLÍDKY

 

§ 2 Rozsah provádění technických prohlídek (K § 48 odst. 7 zákona)

(1) Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je provedení technické prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů podle přílohy č. 1, které se vztahují na konstrukci a vybavení vozidla. Částečným rozsahem je provedení technické prohlídky jen v rozsahu vybraných kontrolních úkonů.

(2) U vozidel kategorie L a elektromobilů se neprovádějí kontrolní úkony spojené s měřením emisí vozidel.

§ 3

 1. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu.
 2. Technická prohlídka silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí zahrnuje kontrolu plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí.
 3. Technická prohlídka za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla se provádí v plném rozsahu.
 4. Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel se provádí v plném rozsahu.
 5. Technická prohlídka na žádost se provádí v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků žadatele o její provedení.
 6. Opakovaná technická prohlídka prováděná při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle provedená do 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená po uplynutí více než 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle jiného právního předpisu[2]), jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu.
 7. Opakovaná technická prohlídka prováděná v rámci státního odborného dozoru se provádí v rozsahu stanoveném osobou pověřenou výkonem státního odborného dozoru.

§ 4 Evidenční kontrola

 1. Evidenční kontrola se provádí v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 1 ve skupině kontrolních úkonů 0.
 2. Evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky podle § 3 odst. 1, 3 a 4.
 3. Byl-li při evidenční kontrole předložen protokol o provedení opravy nebo výměny počítače ujeté vzdálenosti, zaznamenají se údaje obsažené v tomto protokolu do informačního systému technických prohlídek.

§ 5 Způsob provedení technické prohlídky (K § 48 odst. 7 zákona)

 

 1. Při technické prohlídce se neprovádí demontáž nebo odstranění jakékoliv části vozidla.
 2. Kontrola shody údajů se provádí porovnáním skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v dokladech stanovených v příloze č. 2. 

§ 6 Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky

a způsob hodnocení výsledku technické prohlídky (K § 48 odst. 7 zákona)

 1. Technická prohlídka se provádí prostřednictvím kontrolních úkonů. Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob hodnocení výsledku technické prohlídky jsou stanoveny v příloze č. 1.
 2. Výsledek technické prohlídky se hodnotí podle nejzávažnější zjištěné závady.

§ 7 Způsob vyznačování provedení technických prohlídek (K § 48 odst. 7 zákona)

 1. Výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické kontroly ručním zápisem do technického průkazu. Zápis obsahuje tyto údaje:
 1. číslo protokolu o technické prohlídce,
 2. datum provedení technické prohlídky a
 3. platnost technické prohlídky.
 1. Zápis se potvrzuje otiskem razítka a podpisem odpovědné osoby.
 

 

TOPlist